DJEČJI VRTIĆ BALONČICA, Hum na Sutli 156, 49231 Hum na Sutli, OIB: 14352027693  je javna ustanova koja obavlja javne ovlasti određene čl. 1.a Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07, 94/13, 98/19, 57/22):

  • upise djece u dječji vrtić i ispise djece iz dječjeg vrtića s vođenjem odgovarajuće dokumentacije,
  • izdavanje potvrda i mišljenja,
  • upisivanje podataka o dječjem vrtiću u zajednički elektronički upisnik.

Osnivač DJEČJEG VRTIĆA BALONČICA je Općina Hum na Sutli.

Zakoni i propisi koji se odnose na rad DJEČJEG VRTIĆA BALONČICA:


Zakon o ustanovama
 (NN 76/93, 29/97, 47/99, 35/08, 127/19, 151/22)
Zakon o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07, 94/13, 98/19, 57/22)
Državni pedagoški standard predškolskog odgoja i naobrazbe (NN 
63/0890/10)
Pravilnik o načinu i uvjetima polaganja stručnog ispita odgojitelja i stručnih suradnika u dječjem vrtiću(NN 
133/974/98)

Pravilnik o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna i financijskog plana (NN 85/23)
Pravilnik o vrsti stručne spreme stručnih djelatnika te vrsti i stupnju stručne spreme ostalih djelatnika u dječjem vrtiću (NN 133/97)
Pravilnik o posebnim uvjetima i mjerilima ostvarivanja programa predškolskog odgoja  (NN 133/97)
Pravilnik o načinu raspolaganja sredstvima državnog proračuna i mjerilima sufinanciranja programa predškolskog odgoja (NN 134/97)
Pravilnik o obrascima i sadržaju pedagoške dokumentacije i evidencije o djeci u dječjem vrtiću (NN 83/01)
Pravilnik o obrascima zdravstvene dokumentacije djece predškolske dobi i evidencije u dječjem vrtiću (NN 114/0263/19)
Pravilnik o sadržaju i trajanju programa predškole (NN 107/14)
Uredba o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje iznosa sredstava za fiskalnu održivost dječjih vrtića (NN 109/23 )